Ramadhan

Soal Zakat Fitrah

Ringkasan

Tanya: Apakah zakat fitrah boleh diganti dengan uang? Apakah sah bila zakat fitrah dikeluarkan sebelum bulan Ramadhan?

Jawab: Zakat fitrah, menurut Imam Syafii, harus dari jenis makanan pokok (bagi kita, di Indonesia, beras). Tetapi, mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang yang senilai.

Zakat fitrah diwajibkan bagi yang mengalami hidup akhir sesaat di bulan Ramadhan dan sesaat di bulan Syawal, dan waktunya berakhir sebelum khatib menyelesaikan khutbah Idul Fitri. Kendati demikian, boleh mengeluarkannya sebelum hari raya, bukan sebelum Ramadhan, kecuali zakat itu untuk Anda sisihkan atau amanatkan kepada orang lain untuk ditunaikan atas nama Anda pada waktunya.

Sumber: M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, cet. xiv (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 204-205.

Kajian Selanjutnya
Kajian Sebelumnya


Ikhwanus Sofa

27 September 2023, 20:00

Abu Hassan al-Amiri

20 September 2023, 20:00

Fakhruddin ar-Razi

13 September 2023, 20:00

Abu Bakar ar-Razi

06 September 2023, 20:00